subsidie voor toerisme | subsidie-advocaat

Remy Janischka doorRemy Janischka

subsidie voor toerisme | subsidie-advocaat

Het is binnen veel gemeente mogelijk om een subsidie voor toerisme aan te vragen. De meeste gemeenten kennen een een dergelijke regeling. De mogelijkheid bestaat dan om subsidie aan te vragen als men activiteiten ontplooit die goed is voor het toerisme binnen de gemeente.

Subsidie voor toerisme

Zo kent de gemeente Rheden bijvoorbeeld de regeling ‘Subsidie toerisme en recreatie’. Als iemand een activiteit organiseert die als doel heeft om bezoekers naar de gemeente te trekken, kan tot een bedrag van € 5000,-  worden toegekend als subsidie. Voor bedragen boven de €5000,- dient het college van B&W toestemming te geven. Veel gemeenten kennen vergelijkbare subsidieregelingen om het toerisme naar de gemeente te stimuleren. U kunt dit meestal vinden op de website van uw gemeente.

Als u met plannen rondloopt om een evenement te organiseren of een andere activiteit, waar ook mensen van buiten de gemeente op af komen, dan is het zinvol om even te controleren of een dergelijke subsidieregeling ook in uw gemeente geldt. Mogelijk kan uw gemeente dit evenement subsidiëren door een financiële bijdrage te verstreken. Zo ontvangen veel festivals en of jaarmarkten subsidie van de gemeente. Vaak is dit gebaseerd op de regeling subsidie voor toerisme. Bedenk dat er ook provinciale subsidieregelingen bestaan. Het is niet uitgesloten dat u naast de gemeentelijke subsidie ook nog een provinciale subsidie voor de stimulering van toerisme kunt ontvangen. Dit hangt uiteraard van de betreffende regelingen af.

Subsidievoorwaarden

Zorg ervoor dat u goed kijkt naar de aanvraagtermijn. Sommige subsidies dient u vóór een bepaalde datum aan te vragen. Uiteraard zijn de subsidievoorwaarden van groot belang. Niet alle activiteiten zijn subsidiabel. Ook geldt er vaak een subsidieplafond. Dat wil zeggen dat er maar één pot geld is, die verdeeld moet worden. Verder is het verstandig aandacht te besteden aan een goed gemotiveerde aanvraag. Tenslotte dient u doorgaans achteraf verantwoording af te leggen over de besteding van de subsidie. Indien uw gemeente van mening is dat het evenement niet plaats heeft gevonden volgens de omschrijving, of indien die verantwoording niet op de juiste manier was, dan kan de reeds verstrekte subsidie teruggevorderd worden. Het is aan te raden u goed te laten ondersteunen in dit traject.

 

 

 

Over de auteur

Remy Janischka

Remy Janischka administrator

Geef een reactie