subsidie voor ontslagvoorziening | subsidie advocaat

Remy Janischka doorRemy Janischka

subsidie voor ontslagvoorziening | subsidie advocaat

Er bestond recht op subsidie voor een wachtgeldvoorziening. Bestaat er dan (ook) recht op subsidie voor een ontslagvoorziening? De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft hierover in 2017 uitspraak  gedaan.

Als gevolg van invoering van de WMO in 2015 wijzigde de bekostigingsstructuur van een groot aantal zorgorganisaties. Zo verdween de subsidies die stichting MEE van Zorginstituut Nederland ontving volgens de Regeling Subsidies AWBZ De gemeenten werden hiervoor verantwoordelijk.

Deze ingrijpende wijziging had grote personele gevolgen voor MEE-organisaties. Er werd met de bonden een Sociaal Plan opgesteld, waarin ontslagvergoedingen waren opgenomen. Volgens de CAO bestond er  in geval van ontslag recht op wachtgeld. De betrokkene werknemers konden kiezen tussen de ontslagvergoeding volgens het Sociaal Plan of het wachtgeld volgens de CAO. Massaal werd er gekozen voor de voorzieningen uit het Sociaal Plan en niet het wachtgeld.

Stichting MEE had het geld voor het Sociaal Plan gereserveerd als reorganisatievoorziening. Men heeft dit bedrag ten laste van de verleende subsidie gebracht. Zorginstituut Nederland vorderde een bedrag van bijna 1 miljoen euro terug van Stichting Mee omdat men van mening was dat de reorganisatievoorziening niet subsidiabel was.

Stichting Mee voelde zich op het verkeerde been gezet. Volgens de Regeling Subsidies AWBZ waren wachtgeldvoorzieningen namelijk wél subsidiabel. Dan is het logisch dat ontslagvoorzieningen ook subsidiabel zijn? In de gesprekken die met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waren gevoerd, werd naar voren gebracht dat de interpretatie van het begrip ‘personele frictiekosten’ ruim was. Namens de minister was ook gemeld dat een ontslagvergoeding in beginsel vanuit de voorziening voor wachtgelden kon worden bekostigd.

De Afdeling heeft in haar uitspraak weinig medelijden met Stichting Mee. In de Regeling staat een opsomming van voorzieningen waarvoor recht op subsidie bestaat. Wachtgeld staat wél genoemd, maar een een reorganisatievoorziening niet. Volgens de Afdeling kan een wachtgeldvoorziening niet gelijkgesteld worden met een reorganisatievoorziening. Een wachtgeldvoorziening is immers gekoppeld aan het recht een WW-uitkering en verschilt wat betreft inhoud en hoogte van de aanspraak wezenlijk van een ontslagvergoeding.

 

 

 

Over de auteur

Remy Janischka

Remy Janischka administrator

Geef een reactie