Rechtsgebieden

Naast het subsidierecht ben ik binnen deze rechtsgebieden ook werkzaam.

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is anders dan het gewone arbeidsrecht. Voor u als ambtenaar gelden specifieke regels. Dit geldt voor de manier waarop u benoemd wordt, de manier waarop arbeidsvoorwaarden kunnen wijzigen, de re-integratie tijdens ziekte of reorganisatie, uw werkgever u kan bestraffen, de wijze waarop u ontslag kunt krijgen en het recht op een ontslagvergoeding. Verder kent het ambtenarenrecht zijn eigen procedures. Ook beoordeelt een ambtenarenrechter een zaak anders dan een kantonrechter.

De vraag welke regels gelden is afhankelijk van de vraag waar u werkt. Voor ambtenaren werkzaam bij een gemeente gelden andere regels dan voor ambtenaren bij een ministerie, of een provincie, een waterschap, of een ander (zelfstandig) bestuursorgaan. In de toekomst zal de rechtspositie van u als ambtenaar veranderen. Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wrna) zal het gewone arbeidsrecht gaan gelden voor een deel van de ambtenaren. De ander ambtenaren blijven ambtenaar. Daarnaast is het zo dat al deze categorieën werknemers allen overheidswerknemers blijven en er altijd specifieke regels blijven gelden. Het is nog niet voldoende duidelijk hoe deze wijziging in de praktijk gaat werken.

Het is voor u als ambtenaar van groot belang dat u tijdig aan de bel trekt. Zorg dat u tijdig goed juridisch advies krijgt. Doe dat niet pas op het moment dat u in een conflict zit, of in een procedure. Hoe eerder iemand met u mee kijkt en denkt, hoe beter het is. Heel veel problemen zijn namelijk te voorkomen. Als u geconfronteerd wordt met een besluit van uw werkgever, of iets anders dat in uw nadeel werkt, bedenk dan dat er binnen 6 weken bezwaar gemaakt moet worden. Als dat te laat gebeurt, staat dat besluit in principe vast.

Heeft u een vraag over uw rechtspositie als ambtenaar? Of heeft u een probleem met uw werkgever? Neem dan gerust contact op met Remy Janischka.

 

Arbeidsrecht

Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid zijn er een aantal dingen veranderd binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste verandering is de afschaffing van de kantonrechtersformule. In geval van een ontslag is er nu recht op een transitievergoeding. Daarnaast kan een werkgever een werknemer pas ontslaan als zich een ontslaggrond voordoet die in de wet staat. Een werkgever dient een stevig dossier te hebben waaruit blijkt dat zich de betreffende ontslaggrond voordoet. Als het dossier te mager is, wordt het ontslag afgewezen.

Ik adviseer zowel werkgevers als werknemers over de mogelijkheden bij ontslag. Voor een werkgever is het van groot belang om de juiste stappen te bewandelen als er een probleem is met een werknemer. Zo zijn de regels voor een zieke werknemer complex en onduidelijk. Als een werkgever bijvoorbeeld niet voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van een zieke werknemer dan loopt de werkgever het risico op een loonsanctie van het UWV. Zorg dat u zich goed laat adviseren, want de financiële gevolgen zijn enorm groot. Ook als er redenen zijn om een werknemer te willen ontslaan, is het belangrijk om goed juridisch advies in te winnen. Wat kan van een werkgever worden verlangd als sprake is van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie? Is er sprake van ernstige verwijtbaarheid? Zijn er voldoende re-integratie-inspanningen geleverd? Is het dossier voldoende om te werknemer te kunnen ontslaan bij de kantonrechter of het UWV?

Voor een werknemer is een probleem met zijn of haar werkgever heel ingrijpend. Zorg voor goede juridische ondersteuning. Het is mijn gewoonte om in geval van een conflict of probleem altijd te proberen om in goed overleg het probleem op te lossen. Wat wordt van u verwacht als u kritiek krijgt op uw functioneren? Wat moet u doen bij problemen rondom re-integratie tijdens ziekte? Ik help u daarbij. Naast die problemen kan ik u ook bijstaan in geval van een (dreigend) ontslag) of een loonvordering.

Heeft u een vraag over uw situatie op het werk? Of heeft u een probleem met uw werkgever? Neem dan gerust contact op met Remy Janischka.

 

Onderwijsrecht

Het onderwijsrecht is een heel eigen rechtsgebied. Werknemers binnen het bijzonder onderwijs hebben een arbeidsovereenkomst en vallen binnen het gewone arbeidsrecht. Het personeel vallend onder het openbaar onderwijs zijn ambtenaar. Naast voorgaande tweedeling tussen het bijzonder en het openbaar onderwijs zijn er nog diverse regelingen die eigen zijn aan het onderwijsrecht. Zo worden er diverse zaken geregeld in wetten als de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voorgezet onderwijs. Daarnaast zijn er regels over kwaliteit en toezicht en de Inspectie van het Onderwijs. Ook is relevant dat binnen het onderwijs veel geregeld wordt in de CAO’s die voor de sectoren in het onderwijs gelden, zoals de CAO Primair Onderwijs, CAO Voortgezet Onderwijs, CAO MBO, CAO HBO, CAO ODV, CAO SBB en CAO Universiteiten. Tenslotte gelden er vaak andere regels voor onderwijsgevenden, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders. Het onderwijsrecht is kortom een ingewikkeld rechtsgebied. Als u behoefte heeft aan juridische ondersteuning, is het van groot belang dat u zich tijdig laat bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd is in het onderwijsrecht. Remy Janischka heeft veel ervaring in dit rechtsgebied. Hij heeft tientallen procedures gevoerd tegen onderwijswerkgevers zoals schoolbesturen en gemeenten. Hij heeft docenten bijgestaan die disciplinair waren gestraft wegens plichtsverzuim, of die werden ontslagen. Verder heeft hij onderwijspersoneel geholpen met re-integratiezaken, met functiewaarderingszaken, met problemen rondom arbeidsomstandigheden, (straf)overplaatsingen, reorganisaties, klokkenluiders, langdurige ziekte en pensioenproblemen.

Heeft u een vraag over uw rechtspositie binnen het onderwijsrecht? Of heeft u een probleem met uw werkgever? Neem dan gerust contact op met Remy Janischka.

Uitkeringen

Het recht dat bepaalt of u in aanmerking komt voor een uitkering en welke verplichtingen gelden, wordt het sociaal zekerheidsrecht genoemd. Er zijn veel soorten uitkeringen. Zo is er de Werkloosheidswet voor mensen die werkloos zijn geworden. De ZW uitkering voor zieke WW-ers. Dan geldt de WIA-uitkering voor langdurig arbeidsongeschikten. De WAO-uitkering geldt nog voor oude gevallen. Dan is er de bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Voor pensioengerechtigden is er de AOW-uitkering. Verder zijn er nog talloze andere uitkeringen.

Al die uitkeringen hebben eigen regels en voorwaarden. Als u een uitkering ontvang moet u zich ook houden aan de voorwaarden houden die gelden voor de uitkering. Er geldt bijvoorbeeld een plicht om de informatie te geven die van belang is voor de uitkering.

In de praktijk ontstaan hier vaak problemen over. Zo kan het voorkomen dat u denkt de uitkerende instantie goed geïnformeerd te hebben, maar denkt de uitkerende instantie hier anders over. Dan kunnen er flinke boetes opgelegd worden. Of er zou sprake zijn van samenwonen, terwijl u maar een deel van de week bij uw partner bent. Wat zijn hierbij de regels? Uw persoonlijke situatie kan wijzigen. Wanneer heeft dit gevolgen voor uw uitkering?

Als u een besluit ontvangt van bijvoorbeeld het UWV of de gemeente, is het zinvol om snel actie te ondernemen. Dit moet binnen 6 weken. Wij kunnen u hierin adviseren en als het nodig is bezwaar maken tegen de beslissing. Zo nodig kunnen we ook een spoedprocedure voeren bij de Rechtbank. Hebt u een beslissing ontvangen van de gemeente over bijvoorbeeld de beëindiging van uw uitkering? Wordt u ten onrechte gekort op uw uitkering of moet u een bedrag terugbetalen? Hebt u vragen over de beschikking van de gemeente UWV, SVB of een andere overheidsinstantie? Neem dan gerust contact op met Remy Janischka.

Juridische hulp aan slachtoffers

Ons kantoor biedt al sinds vele jaren juridische bijstand aan slachtoffers van misdrijven. Slachtoffers van zedendelicten, die geconfronteerd zijn met seksueel misbruik zoals incest, aanranding, verkrachting, ontucht of seksuele intimidatie kunnen bij ons terecht. Wij kunnen uitleg geven over uw mogelijkheden als slachtoffer van een misdrijf, de strafrechtelijke procedure en wat u te wachten staat op het moment dat u aangifte doet. Van de aangifte tot aan de zitting bieden wij advies, begeleiding en juridische ondersteuning. Onderdeel hiervan kan zijn het opstellen van een vordering tot schade en de toelichting hiervan tijdens de rechtszitting. De hoogte van de te vorderen schade wordt bepaald door de materiële schade (gemaakte kosten, feitelijke schade) en de immateriële schade (smartengeld). Wij helpen u bij het bepalen van het schadebedrag. Indien er na een aangifte blijkt dat er onvoldoende bewijs is kan de officier van justitie besluiten de verdachte niet verder te vervolgen. De zaak wordt dan geseponeerd. Wij kunnen met u bekijken of er reden is om tegen deze beslissing een klacht in te dienen bij het Gerechtshof. Als u schade heeft die niet in het strafproces wordt of kan worden vergoed kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden om deze schade via de civiele rechter te vorderen, over de kosten die gepaard gaan met een dergelijke procedure en de procedure daarvoor namens u voeren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een voorschot op de geleden schade via het Schadefonds Geweldsmisdrijven te verzoeken. Ook bij deze aanvraag kunnen wij u adviseren en begeleiden. Zodra de schade door de dader wordt betaald zal het ontvangen voorschot moeten worden terugbetaald.

Voor slachtoffers van geweldsmisdrijven is de rechtsbijstand in principe kosteloos mits er aangifte is gedaan, er sprake zal zijn van een strafrechtelijke vervolging en er een uitkering kan worden aangevraagd bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Voor een civielrechtelijke procedure geldt het uurtarief van de advocaat dan wel een eigen bijdrage als er recht is op gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarnaast zijn er bijkomende kosten zoals griffierechten en deurwaarderskosten. In de procedure kan een vergoeding van de proceskosten worden verzocht. In bepaalde gevallen kan de juridische hulp aan slachtoffers kosteloos zijn.