Onderwijsrecht

Onderwijsrecht

Het onderwijsrecht is een heel eigen rechtsgebied. Werknemers binnen het bijzonder onderwijs hebben een arbeidsovereenkomst en vallen binnen het gewone arbeidsrecht. Het personeel vallend onder het openbaar onderwijs zijn ambtenaar. Naast voorgaande tweedeling tussen het bijzonder en het openbaar onderwijs zijn er nog diverse regelingen die eigen zijn aan het onderwijsrecht. Zo worden er diverse zaken geregeld in wetten als de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voorgezet onderwijs. Daarnaast zijn er regels over kwaliteit en toezicht en de Inspectie van het Onderwijs. Ook is relevant dat binnen het onderwijs veel geregeld wordt in de CAO’s die voor de sectoren in het onderwijs gelden, zoals de CAO Primair Onderwijs, CAO Voortgezet Onderwijs, CAO MBO, CAO HBO, CAO ODV, CAO SBB en CAO Universiteiten. Tenslotte gelden er vaak andere regels voor onderwijsgevenden, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders. Het onderwijsrecht is kortom een ingewikkeld rechtsgebied. Als u behoefte heeft aan juridische ondersteuning, is het van groot belang dat u zich tijdig laat bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd is in het onderwijsrecht. Remy Janischka heeft veel ervaring in dit rechtsgebied. Hij heeft tientallen procedures gevoerd tegen onderwijswerkgevers zoals schoolbesturen en gemeenten. Hij heeft docenten bijgestaan die disciplinair waren gestraft wegens plichtsverzuim, of die werden ontslagen. Verder heeft hij onderwijspersoneel geholpen met re-integratiezaken, met functiewaarderingszaken, met problemen rondom arbeidsomstandigheden, (straf)overplaatsingen, reorganisaties, klokkenluiders, langdurige ziekte en pensioenproblemen.

Heeft u een vraag over uw rechtspositie binnen het onderwijsrecht? Of heeft u een probleem met uw werkgever? Neem dan gerust contact op met Remy Janischka.